Za dobavitelje
Za dobavitelje

Za dobavitelje

Za dobaviteljeZa družbo Irisacqua so dobavitelji ključnega pomena za doseganje in izboljšanje njenih kakovostnih standardov. Zato smo v vseh teh letih veliko pozornost namenili pravilnemu, celostnemu in transparentnemu vodenju postopkov izbora svojih dobaviteljev ter njihovemu vključevanju v prizadevanja za izpolnjevanje kakovostnih in varnostnih standardov.

V skladu s 7. odstavkom 238. člena uredbe št. 163/06 je družba sprejela poslovnik v zvezi z oddajo javnih naročil za izvedbo del, storitev in dobave, ki ne presegajo evropskih vrednostnih pragov.
Izhodišča za izdelavo poslovnika so načela nediskriminacije, enakega obravnavanja, transparentnosti in vzajemnega priznavanja.

Irisacqua ima tudi svoj seznam dobaviteljev, ki ga uporablja za povabilo izvajalcev na razpise v vrednosti pod 200.000 evrov za opravljanje dobave in storitev ter na razpise pod 1.000.000 evrov v primeru izvedbe del.