Prošnja za preverjanje vodomera

Če uporabnik dvomi o pravilnem delovanju vodomera, lahko vloži prošnjo za preverjanje vodomera; preverjanje bo potekalo v ustreznem laboratoriju tudi v navzočnosti uporabnika, če bo izrazil to željo, in sicer v 90 dneh od vročitve prošnje.

Če bo povprečje odmikov večje ali manjše od 3% izmerjenih vrednosti, bo napačno izmerjena poraba ponovno obračunana na podlagi predhodne povprečne porabe (ki je bila izmerjena v enakih obdobjih in ob enakih pogojih). Družba bo o tem pravočasno obvestila uporabnika.

Stroški preverjanja in popravila ali zamenjave vodomera gredo na račun družbe Irisacqua, če so bili uporabnikovi dvomi upravičeni, v nasprotnem primeru bremenijo uporabnika, in sicer v pavšalnem znesku, ki ga določa Katalog storitev.
V primeru nedelovanja vodomera bodo stroški za uporabnika obračunani sorazmerno s porabo iz preteklega obračunskega obdobja.

Uporabnik lahko prosi za takojšnjo zamenjavo vodomera tudi brez predhodnega preverjanja, in sicer ob plačilu zneska, ki ga določa Katalog storitev.

Če uporabnik ugotovi okvaro ali nepravilno obratovanje vodomera, mora o tem nemudoma obvestiti družbo Irisacqua, ki bo opravila ogled na terenu in izvedla potrebna popravila.

Če so stroški nastali zaradi naklepnega in/ali malomarnega ravnanja, se obračunajo uporabniku.