Za stranke
Za stranke

Obračunavanje

Družba pošilja uporabnikom račune, ki se razlikujejo po območjih Pokrajine Gorica, vsakih šest mesecev razen v primeru uporabnikov, katerih poraba presega 3.000 kubičnih metrov letno in pri katerih se voda ne dobavlja sezonsko. V tem primeru se stroški porabe vode obračunavajo v dveh mesečnih akontacijah, nato pa družba izvede poračun preteklega obračunskega obdobja.
Računi v obliki akontacije se izstavijo glede na ocenjeno porabo vode, ki se izračuna ob upoštevanju podatkov o porabi vode v zadnjih dveh letih, če so na voljo.
Za nove pogodbe se obračun izvede na podlagi ocene povprečne porabe vode za pripadajočo vrsto pogodbe na podlagi predpisanih standardov.
Poračuni se izstavijo po dejanskem odčitku vodomera, pri čemer se uveljavi razlika na izmerjeni porabi od zadnjega odčitavanja. Vodomere odčitavajo popisovalci družbe Irisacqua ali neposredno uporabniki na podlagi samostojnega odčitavanja.
Za uporabnike večstanovanjskih stavb z glavnim in stranskim vodomerom, pri katerih ni možno odčitavanje vodomera, se upošteva domnevna poraba na podlagi zgodovinskih podatkov o porabi vode, plačilo pa se opravi v obliki poračuna. To je potrebno zato, da se poraba glavnega vodomera odšteje od porabe stranskih vodomerov.